Home arrow Kontakt arrow Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy InterLogic s.r.o.

Tisk E-mail

Obecné podmínky

1) Tyto dodací a platební podmínky platí pro všechny obchodní vztahy firmy InterLogic s.r.o. v oblasti výpočetní techniky.
2) Dodávky (odběr veškerého zboží) se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a právním řádem České republiky.

Ceny

1) Veškeré ceny uváděny v ceníku jsou uváděny s DPH nebo bez DPH v závislosti na typu ceny.
2) Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny i bez zvláštního oznámení.
3) Není-li uvedeno jinak, všechny uváděné ceny jsou platné pro koncové uživatele.

Dodání a odběr zboží

1) Zboží bude dodáno po písemném, elektronickém nebo ústním potvrzení objednávky.
2) Není-li dohodnuto jinak, náklady na balné a dopravu hradí kupující.
3) Kupující přebírá odpovědnost za zboží od okamžiku, kdy jej převezme.
4) V případě poškození nebo ztráty zboží během dopravy musí kupující neprodleně informovat firmu InterLogic, která se obrátí na pojišťovací společnost přepravce pro úhradu vzniklých škod. Firma InterLogic neručí za škody vzniklé běhěm přepravy, avšak poskutuje zdarma službu vyřízení všech náležitostí s pojišťovnou.
5) Kupující je povinen převzít zboží, které objednal a je mu dodáno.
6) Pokud kupující zboží nepřijme, nese náklady za zpětnou dopravu do skladu, za skladné, případně za další škody vzniklé takovým činem.
7) Firma InterLogic neodpovídá za nedodání zboží včas, pokud důvodem bylo cizí zavinění.

Záruky

1) Firma poskytuje na veškeré prodané zboží záruku 24 měsíců, na počítače 24 měsíců, na vybrané produkty 36 měsíců nebo doživotní, není-li na dokladu uvedeno jinak.
2) Tato záruka platí pouze za podmínky, že zboží je instalováno a používáno normálním řádným způsobem a v odpovídajících podmínkách.
3) Záruční lhůta se počítá ode dne, který je uveden na nákupním dokladu.
4) Tuto záruku nelze uplatnit v případech poškození v důsledku přírodních katastrof (záplavy, blesk, mimořádná horka, mrazy, atd.) nebo jiného mechanického poškození. Záruku nelze uplatnit u zboží, se kterým bylo neodborně manipulováno.
5) Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned po jeho převzetí. Veškeré poškození během dopravy, ztracené zboží, chybné nebo poškozené součásti, neúplné dodávky atd., musí být firmě oznámeny během do tří pracovních dnů.
6) U vybraných produktů je poskytována záruka přímo výrobcem, avšak i přesto může být záruka uplatňována přímo ve firmě InterLogic.

pavel.jpg

Reklamace

1) Reklamované zboží bude prodávající firmou převzato k reklamaci pouze při současném předložení:
a) příslušného nákupního dokladu
b) garančního listu, tj. nálepka nebo razítko prodávající firmy
c) podrobného popisu problému
2) Případné výdaje za poštovné hradí v daném případě kupující.
3) V případě oprávněné reklamace prodávající firma rozhodne, zda poškozené (nefungující) zboží opraví nebo vymění.
4) Náklady na zaslání opraveného nebo vyměněného výrobku hradí kupující.
5) V případě neoprávněné reklamace bude účtován kupujícímu poplatek 500,-Kč bez DPH.
6) Veškeré reklamace popř. opravy probíhají výhradně v provozovně prodávající firmy, není-li dohodnuto jinak.

Platby

1) Platbu je třeba provést před nebo při dodání zboží, není-li dohodnuto jinak.
2) Platby lze provádět v hotovosti, platebním příkazem v bance, nebo jiným dohodnutým způsobem.
3) V případě platby na fakturu se datumem splatnosti rozumí den připsání dlužné částky na účet dodavatele. V případě nedodržení data splatnosti bude odběrateli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
4) Platby mohou být poukázány přímo prodávající firmě nebo fyzické či právnické osobě, která je zplnomocněna touto firmou platby přijímat.

Vlastnictví zboží

Prodávající firma zůstává majitelem veškerého zboží, pokud nejsou uhrazeny všechny relevantní účty, a to i v případě, že došlo k dalšímu prodeji tohoto zboží.

Slevy

Případné slevy jsou po vzájemné dohodě mezi prodávající firmou a kupujícím možné, jde-li o trvalé dodávky, nebo velký objem dodávky.