Přístup
odepřen

Vážený kliente naší služby wifi připojení k internetu,
v souladu s níže uvedenými podmínkami jsme museli přistoupit k zablokování služby poskytování internetového připojení z důvodu neplacení. Tomuto kroku předcházelo několikanásobné upozornění odeslané na email, který jste uvedl(a) při zřizování služby a který je uveden na Vašem konfiguračním listě s podmínkami. Na zaslaný email jsme od Vás několik dní neobdrželi žádnou reakci s vysvětlením vzniklé situace, resp. nedošlo dosud ani k úhradě dluhu. V souladu s podmínkami může být po zaplacení dlužné částky provoz služby obnoven. Je nám velice líto, že k tomuto kroku muselo dojít, chyba však není na naší straně. Děkujeme za pochopení.

Podmínky připojení wifi internet InterLogic

Zákazník se svým podpisem zavazuje uhradit stanovenou cenu služby dodavateli v domluvené formě a to nejpozději do data splatnosti faktury. Faktury jsou vystavovány, v prvním týdnu měsíce, kterého se platba týká a se splatností 10 dní. Poskytování služby lze kdykoliv ukončit (nebo přerušit), avšak vždy nejdříve ke konci aktuálního kalendářního měsíce. Informaci o zamýšleném ukončení (nebo přerušení) služby musí zákazník sdělit dodavateli nejpozději 5 pracovních dnů před koncem kalendářního měsíce, ve kterém chce službu ukončit (nebo přerušit). Znovu zapojení přerušené služby je za poplatek 100 Kč bez DPH. Pokud by byl zákazník v prodlení s úhradou faktury, dodavatel zašle zákazníkovi upomínku na kontaktní email. Kdyby na upomínku zákazník nereagoval, pak může být služba ze strany dodavatele přerušena. Za znovuzapojení služby v takovém případě může být nad rámec dluhu dodavatelem účtován poplatek 500 Kč bez DPH. K tomu může být ze strany dodavatele účtována smluvní pokuta 0.05% za každý den prodlení. Zákazník se zavazuje dodržovat základní zásady etiky používání internetu, tj. zejména nerozesílání nevyžádané pošty, řetězových dopisů a poplašných zpráv, vědomé rozesílání virů apod., dále pak že nebude svým jednáním narušovat technické zajištění bezdrátové sítě dodavatele. V případě opakovaného porušení těchto zásad ze strany zákazníka, může dodavatel službu zákazníkovi zablokovat bez náhrady na vrácení peněz.

Dodavatel se zavazuje poskytovat svým klientům objednanou službu wifi připojení v kvalitě a rychlosti odpovídající zvolenému tarifu uvedenému v konfiguračním listě a dle platného ceníku. Rychlostní tarif bude dodavatelem automaticky upraven dle platného ceníku v případě jeho aktualizace. Vzhledem k povaze sítě internet nemůže dodavatel garantovat specifické parametry přístupu ke všem objektům v síti internet. Poskytování internetových služeb třetími stranami, přístup k webovým stránkám apod. je závislý na spojení obou koncových bodů (počítač uživatele – server provozovatele) napříč sítí a je tedy mimo kontrolu dodavatele. Dodavatel nemůže odpovídat za obsah informací přenášených v rámci služby wifi připojení, ani za případné porušení práv třetích osob informacemi přenášenými v rámci služby. Služba wifi připojení je dostupná 24h denně po celý rok. Kvalita poskytované služby je pod stálým dohledem dodavatele, přesto z důvodu provozu wifi sítě v bezlicenčním pásmu, nelze bohužel vyloučit možné snížení kvality. Dodavatel však vždy učiní takové kroky, které povedou k zachování maximální možné kvality služby pro zákazníka. V souvislosti s udržením kvality poskytované služby, nelze po čase vyloučit i nutnost změny vybavení pro příjem na straně klienta. V rámci údržby a rozvoje wifi sítě nebo při opravě, může dojít k dočasnému omezení služby. Dodavatel v maximální možné míře upozorní zákazníka na plánovaná i neplánovaná omezení na svých webových stránkách a plánovanou údržbu bude provádět v době nejmenšího vytížení sítě a po nejkratší možnou dobu.