Podmínky připojení
k WiFi INTERNETU
InterLogic

Pokud se rozhodnete pro využívání naší služby WiFi připojení k internetu, nebudete muset jako jinde podepisovat smlouvy se závazky na několik let. Jinde můžete mít starost jak se včas vyvázat ze závazku a o kolik bude služba potom dražší, můžete být překvapeni, že s žádostí o změnu tarifu jste se ocitli v nově restartovaném závazku, nebo můžete počítat měsíce trvání výpovědní lhůty a peníze, kolik Vás to bude ještě stát. U nás máme starosti jen my, aby klientům všechno fungovalo, tarif si mohou měnit jak chtějí a když musí službu náhle ukončit, nebude je to stát nic navíc.

Naše služba je BEZ ZÁVAZKU a proto je možno ji kdykoliv ukončit bez výpovědních lhůt ke konci aktuálního kalendářního měsíce. Informaci o zamýšleném ukončení služby je třeba oznámit nejpozději 5 pracovních dnů před koncem kalendářního měsíce, ve kterém má být služba ukončena. Službu je možné dokonce i dočasně přerušit.

UŽIVATEL se zavazuje uhradit stanovenou cenu služby poskytovateli v domluvené formě a to nejpozději do data splatnosti faktury. Faktury jsou vystavovány poskytovatelem v průběhu měsíce, kterého se platba týká a se splatností 10 dní. Poskytování služby lze kdykoliv ukončit, avšak vždy nejdříve ke konci aktuálního kalendářního měsíce. Informaci o zamýšleném ukončení služby musí uživatel sdělit poskytovateli písemně (emailem) nejpozději 5 pracovních dnů před koncem kalendářního měsíce, ve kterém chce službu ukončit. Službu lze i přerušit a následně obnovit. Nejkratší smysluplná doba na přerušení je 1 měsíc a to vždy od počátku kalendářního měsíce. Informaci o zamýšleném přerušení služby je třeba oznámit písemně (emailem) nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem kalendářního měsíce, od kterého má být služba přerušena. Obnovení služby probíhá k jakémukoliv požadovanému dni a nejde-li o začátek měsíce, vyúčtuje se poměrná část. Přerušení služby je zpoplatněno dle ceníku. Pokud by byl uživatel v prodlení s úhradou faktury, poskytovatel zašle uživateli upomínku na jeho kontaktní email. Kdyby na upomínku uživatel nereagoval, pak může být služba ze strany poskytovatele přerušena. Za znovuzapojení služby v takovém případě může být nad rámec dluhu poskytovatelem účtován poplatek 500 Kč bez DPH. K tomu může být ze strany poskytovatele účtována smluvní pokuta 0.05% za každý den prodlení. Uživatel se zavazuje dodržovat základní zásady etiky používání internetu, tj. zejména nerozesílání nevyžádané pošty, řetězových dopisů a poplašných zpráv, vědomé rozesílání virů apod., dále pak že nebude svým jednáním narušovat technické zajištění bezdrátové sítě poskytovatele. V případě opakovaného porušení těchto zásad ze strany uživatele, může poskytovatel službu uživateli zablokovat bez náhrady na vrácení peněz.

POSKYTOVATEL se zavazuje poskytovat svým uživatelům objednanou službu wifi internetového připojení v kvalitě a rychlosti odpovídající zvolenému tarifu uvedenému ve specifikaci služby a dle platného ceníku. Rychlostní tarif bude poskytovatelem automaticky upraven dle platného ceníku v případě jeho aktualizace. Vzhledem k povaze sítě internet nemůže poskytovatel garantovat specifické parametry přístupu ke všem objektům v síti internet. Poskytování internetových služeb třetími stranami, přístup k webovým stránkám apod. je závislý na spojení obou koncových bodů (počítač uživatele – server provozovatele) napříč sítí a je tedy mimo kontrolu poskytovatele. Poskytovatel nemůže odpovídat za obsah informací přenášených v rámci služby wifi připojení, ani za případné porušení práv třetích osob informacemi přenášenými v rámci služby. Služba wifi internetového připojení je dostupná 24h denně po celý rok. Kvalita poskytované služby je pod stálým dohledem poskytovatele, přesto z důvodu provozu wifi sítě v bezlicenčním pásmu, nelze vyloučit možné snížení kvality. Poskytovatel však vždy učiní takové kroky, které povedou k zachování původní kvality služby dle zvoleného tarifu. V souvislosti s udržením kvality poskytované služby, nelze po čase vyloučit i nutnost změny vybavení pro připojení na straně uživatele. Pokud by ani to nevedlo k zachování původní kvality služby, poskytovatel navrhne změnu tarifu. Pokles výkonu služby pod hodnotu 30% inzerované rychlosti může být chápán jako výpadek služby a být důvodem k reklamaci. V takovém případě uživatel postupujte tak, jak je uvedeno na stránce technické podpory. Odchylky rychlosti služby je možné vyhodnocovat jen dle měření na přívodním kabelu, nikoliv na lokální wifi síti, kde mohou být měření ovlivněna rušením, nebo hardwarovými limity lokální wifi sítě či wifi adapteru v daném zařízení. Pokud dostupnost služby, vinou poskytovatele (tj. z důvodu poruchy), poklesne pod dostupnost 95% za den, nebo služba trpí na odchylky, má uživatel nárok na náhradu v případě, že ji uplatní formou reklamace. Náhrada se vypočte jako poměrná část měsíční platby podle doby trvání poruchy. V rámci údržby a rozvoje sítě nebo při opravě, může dojít k dočasnému omezení služby. Poskytovatel v maximální možné míře upozorní uživatele na plánovaná i neplánovaná omezení na svých webových stránkách a plánovanou údržbu bude provádět v době nejmenšího vytížení sítě a po nejkratší možnou dobu. Poskytovatel může provádět řízení provozu v síti (QoS), které je vždy založeno na objektivních kategoriích provozu v síti (např. zvýhodnění přenosu hlasu, řídicích zpráv a protokolů na úkor ostatních služeb). Takovéto řízení provozu nesmí sledovat konkrétní obsah přenášených zpráv a lze aplikovat jen po nezbytně nutnou dobu. Poskytovatel může řídit provoz v síti nad tento rámec pouze v souvislosti s dodržením právních předpisů (např. blokování webů s hazardními hrami). Uživatel má právo na paušální náhradu ve výši 100 Kč/den, pokud  v souvislosti s přenesením služby dojde ke zpoždění nebo dojde ke zneužití přenosu v důsledku porušení povinnosti přejímajícího nebo opouštěného poskytovatele služby nebo dojde k nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace. Aktuální znění všeobecných podmínek je k dispozici vždy na webu poskytovatele, na případnou změnu upozorní uživatele emailem.