Podmínky připojení
k wifi internetu
InterLogic

Pokud se rozhodnete pro využívání našeho bezdrátového připojení k internetu, nebudete muset jako jinde podepisovat smlouvy se závazky na několik let a platit po celou dobu stanovenou cenu. S námi budete mít volnost ve svém rozhodování a po celou dobu využívání naší služby budete moci kdykoliv beztrestně změnit rychlost připojení na vyšší, ale i nižší.

Poskytování služby je možno kdykoliv ukončit bez výpovědních lhůt ke konci aktuálního kalendářního měsíce. Informaci o zamýšleném ukončení služby je třeba oznámit nejpozději 5 pracovních dnů před koncem kalendářního měsíce, ve kterém chcete službu ukončit. Službu je možné i dočasně přerušit, např. v případě delší dovolené apod.

Každý zákazník od nás obdrží dokument se specifikací služby, který slouží formálně i jako platná smlouva na poskytování služby. Na tomto dokumentu budou i níže uvedené podmínky provozu připojení a souhlas s nimi nám potvrdíte svým podpisem.

Zákazník se svým podpisem zavazuje uhradit stanovenou cenu služby dodavateli v domluvené formě a to nejpozději do data splatnosti faktury. Faktury jsou vystavovány, v průběhu měsíce, kterého se platba týká a se splatností 10 dní. Poskytování služby lze kdykoliv ukončit (nebo přerušit), avšak vždy nejdříve ke konci aktuálního kalendářního měsíce. Informaci o zamýšleném ukončení (nebo přerušení) služby musí zákazník sdělit dodavateli nejpozději 5 pracovních dnů před koncem kalendářního měsíce, ve kterém chce službu ukončit (nebo přerušit). Znovu zapojení přerušené služby je za poplatek 100 Kč bez DPH. Pokud by byl zákazník v prodlení s úhradou faktury, dodavatel zašle zákazníkovi upomínku na kontaktní email. Kdyby na upomínku zákazník nereagoval, pak může být služba ze strany dodavatele přerušena. Za znovuzapojení služby v takovém případě může být nad rámec dluhu dodavatelem účtován poplatek 500 Kč bez DPH. K tomu může být ze strany dodavatele účtována smluvní pokuta 0.05% za každý den prodlení. Zákazník se zavazuje dodržovat základní zásady etiky používání internetu, tj. zejména nerozesílání nevyžádané pošty, řetězových dopisů a poplašných zpráv, vědomé rozesílání virů apod., dále pak, že nebude svým jednáním narušovat technické zajištění bezdrátové sítě dodavatele. V případě opakovaného porušení těchto zásad ze strany zákazníka, může dodavatel službu zákazníkovi zablokovat bez náhrady na vrácení peněz.

Dodavatel se zavazuje poskytovat svým klientům objednanou službu wifi připojení v kvalitě a rychlosti odpovídající zvolenému tarifu uvedenému v konfiguračním listě a dle platného ceníku. Rychlostní tarif bude dodavatelem automaticky upraven dle platného ceníku v případě jeho aktualizace. Vzhledem k povaze sítě internet nemůže dodavatel garantovat specifické parametry přístupu ke všem objektům v síti internet. Poskytování internetových služeb třetími stranami, přístup k webovým stránkám apod. je závislý na spojení obou koncových bodů (počítač uživatele – server provozovatele) napříč sítí a je tedy mimo kontrolu dodavatele. Dodavatel nemůže odpovídat za obsah informací přenášených v rámci služby wifi připojení, ani za případné porušení práv třetích osob informacemi přenášenými v rámci služby. Služba wifi připojení je dostupná 24h denně po celý rok. Kvalita poskytované služby je pod stálým dohledem dodavatele, přesto z důvodu provozu wifi sítě v bezlicenčním pásmu, nelze vyloučit možné snížení kvality. Dodavatel však vždy učiní takové kroky, které povedou k zachování maximální možné kvality služby pro zákazníka. V souvislosti s udržením kvality poskytované služby, nelze po čase vyloučit i nutnost změny vybavení pro příjem na straně klienta. V rámci údržby a rozvoje wifi sítě nebo při opravě, může dojít k dočasnému omezení služby. Dodavatel v maximální možné míře upozorní zákazníka na plánovaná i neplánovaná omezení na svých webových stránkách a plánovanou údržbu bude provádět v době nejmenšího vytížení sítě a po nejkratší možnou dobu.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) uděluje zákazník společnosti InterLogic s.r.o. (správci) oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho identifikační, adresní a další údaje uvedené v konfiguračním listě služby. Správce se zavazuje nepředávat údaje o zákazníkovi třetí straně s výjimkou povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů České republiky. Poskytování služby se řídí platnými právními předpisy související se službou tj. zákonem č. 127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích) a zákonem č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích). Společnost InterLogic s.r.o. je oprávněna poskytovat službu dle všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu – Všeobecné oprávnění ČTÚ.

Správce zpracovává následující osobní údaje zákazníků k účelům, pro které mu byly zákazníkem předány:

  • identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, ič, dič, podpis)

  • adresní údaje (fakturační adresa nebo adresa trvalého pobytu, adresa umístění přípojky, telefonní číslo, e-mailová adresa)

  • další údaje (údaje o poskytované službě, provozní a lokalizační údaje – IP adresa, adresa místa připojení, doba a obsah připojení)

a to pro účely:

  • plnění smluvního vztahu (informační a účetní systém)

  • plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy

  • pro účely komunikace se zákazníkem

Správce uchovává osobní údaje zákazníků pouze po dobu, která je nezbytně nutná k účelu jejich zpracování. Správce uchovává osobní údaje zejména po dobu nezbytně nutnou k zajištění splnění všech práv a závazků vyplývajících z uzavřených smluv a po dobu nezbytně nutnou ke splnění všech povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.