Zásady zpracování osobních údajů uživatelů služeb společnosti InterLogic s.r.o.

Zásady zpracování osobních údajů uživatelů služeb společnosti InterLogic s.r.o.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) uděluje uživatel společnosti InterLogic s.r.o. (správci) oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho identifikační, adresní a další údaje uvedené ve smlouvě a specifikaci služby. Správce se zavazuje nepředávat údaje o zákazníkovi třetí straně s výjimkou povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů České republiky. Poskytování služby se řídí platnými právními předpisy související se službou tj. zákonem č. 127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích) a zákonem č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích). Společnost InterLogic s.r.o. je oprávněna poskytovat službu dle všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu – Všeobecné oprávnění ČTÚ.

Správce zpracovává následující osobní údaje uživatelů k účelům, pro které mu byly uživatelem předány:

a to pro účely:

Sdílej příspěvek